Biegły Rewident Jerzy Migas

Biegły prowadzi badania i doradztwo:

 • spółek z udziałem kapitału zagranicznego, w tym spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej zagranicznej
 • w zakresie rozliczeń dotacji budżetowych podmiotowych i przedmiotowych, prywatnych, oraz dotacji unijnych, a także z funduszów zagranicznych
 • w zakresie łączenia spółek, wnoszenia aportów, wyceny znaków towarowych
 • w zakresie konsolidacji bilansów, w tym także bilansów sporządzanych poza terytorium Polski

Biegły przeprowadza także badania sprawozdań finansowych grup kapitałowych w ramach konsolidacji grupy, w tym także grup posiadających powiązania kapitałowe z zagranicą czy to w formie oddziału, czy także w formie udziałów w podmiocie zagranicznym.

Biegły prowadzi także różne formy doradztwa, a także brał udział w przygotowywaniu jednostek państwowych do prywatyzacji, także weryfikował plany restrukturyzacji kredytów oraz pośredniczył w rozmowach z bankami.

Proponowane metody badania:

 1. Badanie wstępne
  • termin rozpoczęcia do uzgodnienia, po podpisaniu umowy
  • zakres badania obejmuje pełną kontrolę stosowania polityki rachunkowości, a w przypadku jej zmiany określenie wpływu podjętych zmian na balans i rachunek zysków i strat
  • badanie to obejmuje pełną weryfikację ekonomicznej opłacalności zdarzeń gospodarczych
  • określone zostaną wstępnie granice istotności cząstkowych, oraz łącznych, dla wszystkich składników sprawozdania finansowego
  • przeprowadzona zostanie metodą reprezentacyjną kontrola zgodności księgowań i terminów księgowań z posiadanymi odpowiednimi dokumentami
 2. Badanie ostateczne – termin do uzgodnienia
  • weryfikacja pełna odpisów aktualizujących
  • analiza i weryfikacja prowadzonych spraw sądowych, oraz spornych
  • pełna weryfikacja zasadności utworzonych rezerw
  • uzupełnienie badania wstępnego w sprawach, które nie mogły być z przyczyn obiektywnych zweryfikowane w badaniu wstępnym
  • ocena prawidłowości wszystkich pozycji sprawozdania finansowego
  • wydanie opinii i sporządzenie raportu z badania

W celu dotrzymania terminów istotną rolę pełni terminowy spływ dokumentów, a w przypadku braków dokumentów, ustalenie procedur tworzenia rezerw na braki.